Loading...
نمایش خلاق

نمایش خلاق

دارای ظرفیت

  نمایش خلاق نمایشیست که :
  ∗ تماشاگر و اجرا ندارد . به معنای اینکه گروهی خارج از کلاس به تماشای اجرای یک نمایش نمی نشینند . ∗ ساختار شکن است . کودک می تواند ساختار ابزار و اشیا  و .. را تغییر دهد و از چهارجوب ها خارج شود . ∗ بداهه پردازی دارد . کودکان می توانند آزادانه خلق کنند و با استفاده از قوه ی تخیلشان دنیایی را بسازند و خلاقیتشان را پرورش دهند . ∗ گفت و گو دارد . قبل و بعد از شروع کلاس نمایش  همگی در ارتباط با موضوع کلاس  گفت و گو می کنند ، نظر می دهند ، انتقاد میکنند و سوال هایشان را می پرسند . ∗ مشارکت و کار گروهی دارد . مربی به همراه شاگردانش در یک گروه تلاش می کنند تا کلاس را پیش ببرند . حس همکاری کودکان تقویت می شود . ∗ حل مساله دارد . کودکان با تر س ها و مشکلاتشان آشنا می شوند و این توانایی را پیدا می کنند تا با آنها مواجه شوند و شکستشان بدهند . ∗ مهارت های بدنی کودکان را تقویت می کند . اعضای بدن کودک با هماهنگی بیشتری حرکت خواهند کرد و سرعت عکس العمل های بدنی آنها افزایش می یابد . ∗ مهارت بیانی کودکان را تقویت می کند . کودک قادر خواهد بود کلمات را درست ادا کند و شیوا سخن بگوید . ∗ قدرت تمرکز و تفکر کودکان را بالا می برد و کمک می کند تا کودک با آرامش و صبوری تصمیم بگیرد و اقدام کند .

Subject List( 1 Subject )

Class Schedule